רשימת משתתפים בשפיר 2024

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
ולדימירדבוגובסקיmale1965משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
רעיהדבוגובסקיfemale1961משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
אתיהרושfemale1966מקצה 5 ק"מ
אריקדימוmale1967רצי השדותמקצה 10 ק"מ
אבימושיאשויליmale1967לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 5 ק"מ
אילןסבגmale1964מקצה 10 ק"מ
צביפייןmale1983מקצה 5 ק"מ
פנטהוןסיוםmale1972מקצה 10 ק"מ
שלומיבן חייםmale1975מקצה 10 ק"מ
חיהדורfemale1988מקצה 10 ק"מ
יותםכהןmale1989מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
משהזדהmale1990מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
BeatriceZiskindfemale1992מקצה 5 ק"מ
דיןזהרmale10/13/94מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
תמרנזריfemale1999מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אסףאריאלmale5/26/96משפחת אריאלמקצה 5 ק"מ
דרורחוג'סטהmale1998מקצה 5 ק"מ
אביחיסיוםmale2000מקצה 5 ק"מ
בנימין זאבשטיינברגmale2001מקצה 5 ק"מ
דקלפולקmale2002מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
יאירארואסmale6/19/03מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
עמיחיבליישmale8/22/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
דניאלמוצהmale2004מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
רועילויmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
חננאלבוקראmale2004מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
נחמןכדוריmale12/17/05מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
הילאידייןmale3/29/05מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
שליוגארפיmale3/19/05מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
פלאמויאלmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
עמיתצבאריmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אשחרכרמלmale2012הפ. שפירמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
רועיאיש-רםmale2007מקצה 10 ק"מ
מאור חוטרmale2007מקצה 5 ק"מ
אורפזאלמלךmale2007רצי שפירמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
כפירעמרמיmale2009DAN4RUNמקצה 5 ק"מ
אריאלזינגרmale2008energyמקצה 2 ק"מ
יהונתןלביאmale2009מקצה 2 ק"מ
נועםגלאםmale2011מקצה 2 ק"מ
עידןפחימהmale2010עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ
רועירייךmale2010מקצה 5 ק"מ
דודזדהmale10/28/10מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
בעז יוסףשימרוןmale2012קמ"שמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
אשרארנסטmale2012מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
עידואריאלmale2012משפחת אריאלמקצה 2 ק"מ
אפיקאוזלבוmale2011energyמקצה 5 ק"מ
צבירוטmale1965מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
ברוריהבובלילfemale1965פורום נשים אתגריםמקצה 10 ק"מ
מורן כהןfemale2013energyמקצה 2 ק"מ
צורחמוmale2012מקצה 5 ק"מ
הללשפרmale2012מקצה 5 ק"מ
דניאלשפרmale2004מקצה 10 ק"מ
איתיגלאםmale2012מקצה 2 ק"מ
מרוםחלבהmale2013מקצה 5 ק"מ
ניצןברטmale2013מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
רועישייןmale2013קמ"שמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
רימוןצורfemale6/14/19משפחת אריאלמקצה 2 ק"מ
סימהאוחנהfemale1967מקצה 10 ק"מ
יוסיבלונדרmale1966מקצה 10 ק"מ
נוגהאריאלfemale2019משפחת אריאלמקצה 2 ק"מ
רוניתויינשטייןfemale11/23/67פורום נשים אתגריםמקצה 5 ק"מ
סימהקינןfemale1968פורום נשים אתגריםמקצה 2 ק"מ
גדעוןאידהmale1968רצי השדותמקצה 10 ק"מ
דנישרמןmale1968מקצה 10 ק"מ
עודדטרמצ'יmale1969לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ
אליגמראmale1969רצים עם יונתןמקצה 10 ק"מ
דןסדןmale1968Dan's Runnersמקצה 10 ק"מ
אוריתאהרוןfemale1969visionמקצה 10 ק"מ
רוחמהביגלfemale10/24/69פורום נשים אתגריםמקצה 2 ק"מ
חגיפנקרmale1970משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
ליזשפירוfemale1973Spiritמקצה 10 ק"מ
שרוןקידרfemale1970רצי השדותמקצה 10 ק"מ
MatanGoldsteinmale1973רצי השדותמקצה 10 ק"מ
חגירביבוmale1/18/74פורום נשים אתגריםמקצה 5 ק"מ
ליזשמואלfemale1974GRC מועדון ריצהמקצה 10 ק"מ
רזבנדלmale1974רצי שפירמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
ארזשלוםmale1974E.N teamמקצה 2 ק"מ
דורוןוכסמןmale1974מקצה 5 ק"מ
טלביביmale1974bbb כושר באושרמקצה 10 ק"מ
אורלישזיריfemale1971רצי השדותמקצה 10 ק"מ
גיליעישmale1971מכ. השגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
רויטלגרוברfemale1972רצי השדותמקצה 10 ק"מ
ירוןזינוmale1973DAN4RUNמקצה 5 ק"מ
‫דודרוזנס‬‎male1986מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
עירןלוינגרmale1987מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
שילהמשריקיmale1987מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
משהחסיןmale1988תל אביב 100מקצה 10 ק"מ
נחשוןהורביץmale1988מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
דוידפולקmale1965מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
איתןאוריאליmale1937רצי השדותמקצה 5 ק"מ
אדירפינישmale1989לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ
מתן חיאדריmale1989רצי השדותמקצה 5 ק"מ
טלרותםfemale1989מקצה 5 ק"מ
יוסיסיימנוביץmale1989מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
אליהוצורmale1989משפחת אריאלמקצה 5 ק"מ
יעקבאברהmale1977מקצה 10 ק"מ
יאןקרומיןmale1984FLY WITH LEEמקצה 5 ק"מ
ג'רמיקוטנרmale1970כושר באושר BBBמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
אסתרבוכריסfemale1992מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
איתיעמרmale1992מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
קזימירסקידמיטריmale1966לרוץ עם אבי מושיאשוילימקצה 10 ק"מ
אילן קריגרmale2012DAN4RUNמקצה 5 ק"מ
פבלפבזנרmale1978Leikin Teamמקצה 5 ק"מ
אולהגולדובסקיfemale1977מקצה 5 ק"מ
טספידמקהmale1982משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
שגיאפרגוןfemale1995מקצה 500 מטר - עממי
מיכאלהרושmale1979Spiritמקצה 10 ק"מ
איתיטרבלסיmale1999מקצה 5 ק"מ
מיריקוטנרfemale1997כושר באושר BBBמקצה 5 ק"מ
מיכאלתורג'מןmale1965רצי שפירמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
אורצריקרmale1997M&Mמקצה 10 ק"מ
טליהשטיינברגfemale1998מקצה 5 ק"מ
אתירוזנברג רוטשילדfemale1974כושר באושר BBBמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
זלטהפבזנרfemale1974Leikin Teamמקצה 5 ק"מ
דבירבלטהmale2001מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
רועילויmale1/31/01מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
כריסטינהדמידובfemale1991מקצה 5 ק"מ
אלעדהלויmale1975מקצה 2 ק"מ
ברליפשיץmale6/21/02מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
נירצייגפינגרmale11/27/02מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אביביאסוmale4/14/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
עמנואלשבבוmale2004מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
הדרשלוםfemale2003מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
איתיתורגמןmale3/23/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אריהדנוןmale4/24/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
מיהאייזנברגfemale2003מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
עדיאלשוורץmale2003מקצה 5 ק"מ
שוןרזניקmale1/21/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
יובלכהןmale5/15/05מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אברהםבלסקיmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
דניאלגונצרmale4/16/05מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אהרוןגבאיmale12/18/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
נועםנאורmale12/29/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אליהמדוולmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
דודקריאףmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
אסתירייךfemale6/23/78פורום נשים אתגריםמקצה 5 ק"מ
יהודהפקהויזmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
רועיאזולאיmale4/23/05מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
יהודהלויןmale12/17/04מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
מאירווגוסבסקיmale12/15/05מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
שמריתגרנותfemale1976רצי השדותמקצה 10 ק"מ
ליאורגולדהמר להבmale1976מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
שמעוןמימוןmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
שחרביאלה male2009energyמקצה 2 ק"מ
ברוך יהודההרטמןmale2007מקצה 10 ק"מ
אבישינהוראיmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
אריאלגלאםmale2009מקצה 2 ק"מ
אפרםיאזהmale2005מחלקת קרבייםמקצה 5 ק"מ
נעהשייןfemale2009מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
נעםאדריmale2009DAN4RUNמקצה 5 ק"מ
שחראריאלmale2010משפחת אריאלמקצה 5 ק"מ
שושיהונוולדfemale9/26/76פורום נשים אתגריםמקצה 5 ק"מ
אגםאוזלבוmale2010energyמקצה 5 ק"מ
יערזמירmale2010energyמקצה 5 ק"מ
עמיתברטfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
איתמרפרכטרmale2011energyמקצה 5 ק"מ
רונה ליאלמלךfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
הילהכץfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
פורתגמראmale2012מקצה 2 ק"מ
חמדתשמעוןfemale2012מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
יהודה רוזנס male2011מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
מתןנבוfemale2011קמ"שמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
ישי זינגרmale2011energyמקצה 2 ק"מ
שירהבן-דבfemale2011כושר באושר BBBמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
איתמר משההלויmale2012מקצה 2 ק"מ
רחליקונקי כהןfemale1977מקצה 2 ק"מ
גיליכהןfemale1977רצי השדותמקצה 5 ק"מ
ראובןלופוביץmale1977רצי שפירמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
מיכלפטרסון ברודיfemale1977מקצה 10 ק"מ
ינוןשמעוןmale2014מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
אסףאלמלךmale1977רצי שפירמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
שקדגרינברגfemale2013energyמקצה 2 ק"מ
זוהרצורmale2013משפחת אריאלמקצה 5 ק"מ
עמיתבקרmale1977רצי השדותמקצה 10 ק"מ
נטעאהרוניmale2014מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
הללשימרוןmale2015מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
צחיגנוןmale1977M&Mמקצה 10 ק"מ
אריהגרויסמןmale1991מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
יואבצורmale2016משפחת אריאלמקצה 5 ק"מ
נאורדנהmale1990מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
‪RotemBen David‬‏female1979רצי השדותמקצה 5 ק"מ
חןסנטרfemale1979מקצה 10 ק"מ
ליאתאלמלךfemale1979מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
AmitaiOfekmale1979מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
גליתאיבגיfemale1978מקצה 10 ק"מ
שיחורשmale1984מקצה 10 ק"מ
באריקלייןfemale2009אתלטי הנגבמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
נתןוינברגרmale1985מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
תומרכרמלmale1980Spiritמקצה 10 ק"מ
רחליציאדהfemale1983רצי השדותמקצה 5 ק"מ
יאיראריאלmale1985משפחת אריאלמקצה 5 ק"מ
איילהולדמןfemale1975DAN4RUNמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
אלישפרmale1975מקצה 10 ק"מ
שרוןאיישmale1976מקצה 10 ק"מ
אורןחביביאןmale1976מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
חייםמדרmale1976מקצה 10 ק"מ
OhadShtrausmale1983מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
יניבששוןmale1980רצי שפירמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
ניריתמקייטןfemale1981כושר באושר BBBמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
גידיוולפסוןmale1981מקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
עמיתאוזלבוmale1981energyמקצה 5 ק"מ
עמיתשמעוןmale1981כושר באושר BBBמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
משהסקוברוניקmale1981כושר באושר BBBמקצה 10 ק"מ
שמעוןלכופרmale1950ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
יהודהאורןmale1951רצי שפירמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
רפינבוmale1952רצי השדותמקצה 10 ק"מ
אבנרבן-צביmale1954מקצה 10 ק"מ
אלילויmale1981רצי השדותמקצה 10 ק"מ
אמיתיאלמוגmale1955מקצה 10 ק"מ
משהוינברגרmale1955מקצה 10 ק"מ
יעקבספוקויניmale1956מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
גביוייסmale1956מקצה 5 ק"מ
חנןאריאלmale1958משפחת אריאלמקצה 10 ק"מ
שייקה שפיראmale1959מקצה 10 ק"מ
נפתליזילברmale1959מקצה 10 ק"מ
אחאברוןmale1959RUNNING B7מקצה 10 ק"מ
‪AviWeinberger‬‏male1960מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
אפיוינברגרfemale1960מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה שפיר
עדיפייקיןmale1961קלאב 226מקצה 10 ק"מ
יעקבפינגרmale1961מקצה 2 ק"מ
איציקישראלmale1961מקצה 5 ק"מ
שלמהבנישוmale1962 מנהל ההספקה-כללית שירותי בריאותמקצה 10 ק"מ
רינהשלומיfemale2/25/62פורום נשים אתגריםמקצה 2 ק"מ
אורנהוינקלרfemale4/18/62פורום נשים אתגריםמקצה 2 ק"מ
ענתאריאלfemale1963משפחת אריאלמקצה 2 ק"מ
מנחםגוטמןmale1946מקצה 10 ק"מ
אוריקירשנבויםmale1963מקצה 5 ק"מ
יובלאברמוביץmale1963מקצה 10 ק"מ
יורםמאורmale1963כושר באושר BBBמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
עפרהסקוברוניקfemale7/28/64פורום נשים אתגריםמקצה 2 ק"מ
אורליפרסfemale1964מקצה 10 ק"מ
יקיוייסmale1965מקצה 10 ק"מ
EyalShvomale1966מקצה 10 ק"מ
מתןברטmale1982כושר באושר BBBמקצה 10 ק"מ- תושב המועצה שפיר
עינתברטfemale1982מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה שפיר
שניאורהרטמןmale1982מקצה 10 ק"מ
הדסחלבהfemale10/19/83מקצה 5 ק"מ
שלירפfemale1984מקצה 5 ק"מ
יצחקגלאםmale1984מקצה 10 ק"מ
הדרנורניfemale1984רצי השדותמקצה 10 ק"מ
ויקטורברמיmale1949מקצה 10 ק"מ