רשימת משתתפים במרוץ הר-טוב 2024

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
סוניהמנדלוביץfemale1962מקצה 5 ק"מ
תמרטלר גולןfemale1967מקצה 5 ק"מ
אילןסבגmale1964מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יונתןקובלmale1957רצים עם יונתןמקצה 10 ק"מ
צביפייןmale1983מקצה 5 ק"מ
LindaGallantfemale1962מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עדי אייבןדוקטורס מילרmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מוטיציזלינגmale1988מקצה 2 ק"מ
AviPetrofmale1988מישהו לרוץ איתומקצה 10 ק"מ
ליאורזרקהmale1992מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מתןספקטורmale1992מקצה 10 ק"מ
ZoharAbramsonfemale1992מקצה 2 ק"מ
ShiraMigdalfemale1993מקצה 2 ק"מ
אראלעדניmale1992מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
חןדנינו-אורלנסקיmale1992מקצה 10 ק"מ
שירוביסהfemale1993מקצה 2 ק"מ
שחראלוניmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נדברגבmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אסאאלגזmale1993מקצה 5 ק"מ
יותםלורברבויםmale1996מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נעםבן דודfemale1994מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אוראלמזרחיmale1994מקצה 2 ק"מ
ברזרביבmale1994מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דורקריאףmale1994מקצה 5 ק"מ
טלשדמיfemale1995מקצה 5 ק"מ
רועיגורmale1995מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
טלוסרמןmale1994מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מאורברעםmale1997מקצה 10 ק"מ
יובלרונןmale1998מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עידןברינדרmale1999מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עידוגרטלmale2000מקצה 5 ק"מ
טלדןfemale1996מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גלרוביסהmale2000מקצה 5 ק"מ
NoaO'Sullivanfemale1996מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יואבבורשטייןmale1997מקצה 10 ק"מ
תמרעמיחיfemale1998מקצה 2 ק"מ
עלמהישראלי אייזנברגfemale1996מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מאיהגורfemale1998מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
NogaLinderfemale2000מקצה 2 ק"מ
נעםספרוקטfemale1996מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
AdiShtienmetzmale1998מקצה 5 ק"מ
תומרדוברהmale2000מקצה 10 ק"מ
רוםגולןmale1999מקצה 2 ק"מ
איילתפולגfemale1996מקצה 5 ק"מ
AdarAmzalegmale2000מקצה 10 ק"מ
אורהלויfemale1996מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שחרפלדfemale1996מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דרורנגאוקרmale1996הפועל רצים בעבודה חברת חשמלמקצה 5 ק"מ
סתיושם-טובmale1995מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רגבהרריfemale1996מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עדיעציוןfemale1997"ברכה תרשמי"מקצה 5 ק"מ
לירזמזרחיfemale1997מקצה 5 ק"מ
מיהפוגלfemale1997מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אורארבלfemale1998מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יובלגריןmale1997מקצה 10 ק"מ
שחרגורליmale7/26/99נוב-19מקצה 2 ק"מ
עמיתספירmale5/17/02מקצה 5 ק"מ
דניאלכוחןmale2005מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מיכאלאיבגיmale2004מקצה 5 ק"מ
עידןשטייןmale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נגהגרליץfemale2004מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עדיסהרfemale2000מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אורסופרmale2000מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
NegevWendemale2000מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גלזוהרmale2000מקצה 5 ק"מ
בןאגלשmale2000נוב-19מקצה 5 ק"מ
שאולאלברטוןmale2001מקצה 5 ק"מ
איתיאטליmale11/22/00נוב-19מקצה 5 ק"מ
מאיהצסניק שקדfemale2000מקצה 2 ק"מ
דניאלזנוmale2000נוב-19מקצה 5 ק"מ
רועיעזריהmale2000מקצה 5 ק"מ
אבשלוםקדםmale2/22/02מקצה 2 ק"מ
עידוברדיצ'סקיmale4/25/01מקצה 10 ק"מ
יוניסייחmale2001מקצה 5 ק"מ
שחףזרוגmale2001מקצה 5 ק"מ
בנימיןאיידינובmale8/18/01נוב-19מקצה 2 ק"מ
אדםסגלmale2001מקצה 5 ק"מ
עידואמסלםmale2001מקצה 5 ק"מ
ישיבן אריהmale2002מקצה 2 ק"מ
אופירגולדמןmale2001מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שובלדובוmale2001מקצה 2 ק"מ
איתיאשכנזיmale4/15/02מקצה 5 ק"מ
סיוןשניmale2001מקצה 5 ק"מ
גלברויטמןmale2002מקצה 5 ק"מ
רותשפיראfemale2002מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אילוןגבאיmale2002מקצה 5 ק"מ
גיאקלייןmale2002מקצה 5 ק"מ
אריאלחיmale2002מקצה 10 ק"מ
דניתמריfemale2002מקצה 5 ק"מ
דורשבתmale2002מקצה 5 ק"מ
ליהואהרריmale2004מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
סתיוסגלmale2002מקצה 5 ק"מ
עמיתצרצסmale8/17/02מקצה 2 ק"מ
חייםבן ארויהmale2003מקצה 5 ק"מ
חילויmale2004מקצה 5 ק"מ
רזיאלאליאסmale2002מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יםבן חייםmale2002מקצה 5 ק"מ
מור שרהאהרונסוןfemale2002מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יהלקמינרmale2003מקצה 5 ק"מ
תומרסלצקיmale2/22/03מקצה 5 ק"מ
רוניאליהוfemale2003מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
איתמרבארןmale2004מקצה 5 ק"מ
עידיתשטייןfemale1980מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אמברבן איירfemale1998מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ליהלייבמןfemale2003מקצה 5 ק"מ
אודםשצברגmale5/20/03מקצה 2 ק"מ
דולבולאנוmale2004מקצה 5 ק"מ
רונידהןfemale2024מקצה 5 ק"מ
לילךלויfemale2004מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רפאלפארmale2004מקצה 5 ק"מ
יהונתןגלבועmale2004מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מתןלויןmale2004מקצה 2 ק"מ
תומראביאלmale2004מקצה 5 ק"מ
אבירםכהןmale2004מקצה 5 ק"מ
ניתאיטסיmale2004מקצה 5 ק"מ
יובלמשומרmale2004מקצה 5 ק"מ
מאוראהרוניmale2004מקצה 5 ק"מ
שירקצבfemale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דרוראליהוmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
לביאליכנשטייןmale2006מקצה 5 ק"מ
noamfuxmale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נבוריסmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גלאליהוmale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שאוליגוטמןmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נטעורשבסקיmale2006מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
איתמרינירmale2005מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רותםבאומןfemale2007מקצה 2 ק"מ
אבשלוםשוהםmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רוניתמריfemale2007מקצה 2 ק"מ
עדיתמריfemale2007מקצה 2 ק"מ
אריאלבר יואבfemale2007מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
adarginossarmale2007מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גיאקנטורmale2008מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אביגילשושניםfemale2008מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גיאסלעmale6/22/08מקצה 5 ק"מ
אסףנתיבmale1983מקצה 5 ק"מ
שקדטלmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מעייןקמינרmale2009מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רוםבר יואבmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שחרעמיתmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יפתחאפרים ברקוביץmale2010Kamashמקצה 2 ק"מ
הללישושניםfemale2010מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עברינבוmale2010קמ"שמקצה 2 ק"מ
עמיתמורגנשטרןmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ורדיתמזמרfemale1965מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רנאלבייךmale2011מקצה 2 ק"מ
דקלהגול בורשטייןfemale1965מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אוריניסיםmale2012מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ליאורהטל פוגלfemale1965מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אורילויmale2012Kamashמקצה 2 ק"מ
בעז יוסףשימרוןmale2012קמ"שמקצה 2 ק"מ
אלוןכראלmale2012Kamashמקצה 2 ק"מ
אלהלויfemale2012קמ"שמקצה 2 ק"מ
עוזהראלmale2012Kamashמקצה 2 ק"מ
לירםבייךmale2012מקצה 2 ק"מ
גוראלמוגmale2013מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דדיגורmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ניצןאפרים ברקוביץfemale2012Kamashמקצה 2 ק"מ
מיכהקוטלרmale1968מקצה 5 ק"מ
רוןאטלינגרmale1966מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רויתברדיצסקיfemale1966מקצה 5 ק"מ
אוריאליהmale2013מקצה 5 ק"מ
ארזצבריmale1966מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אפרתאברמסוןfemale1966מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יצחקגרשוןmale1966מקצה 10 ק"מ
אביביתלויfemale1967מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
זיונבוןmale1967מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
הרןזיוmale1967מקצה 10 ק"מ
ליאורהר צביmale11/14/66מקצה 10 ק"מ
רןשוהםmale1966מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עידיתחנן-שפיראfemale1967מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רביבכהןmale1999נוב-19מקצה 2 ק"מ
אילןתמריmale1968מקצה 2 ק"מ
סמדיגרשוןfemale1968מקצה 10 ק"מ
לילךצרפתיfemale1968מקצה 2 ק"מ
מיכלגורfemale1968מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עופרלויmale1968מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רעיסופרmale1968מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שלומיצרפתיmale1968מקצה 5 ק"מ
gilGil Nagelmale1969מקצה 2 ק"מ
גלעדפרייליךmale1968מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שושישפיצןfemale1968מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יניבלויןmale1968מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
זהרנבוןfemale1969מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
HadarRonenfemale1969מקצה 2 ק"מ
EfiDahanfemale1969מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אריהקחלוןmale1969מקצה 10 ק"מ
איריססלעfemale5/28/69מקצה 2 ק"מ
איילהששוןfemale1969מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
IddoRonenmale1969מקצה 2 ק"מ
צביקהפיזיקmale1969Run 2 Three לרוץ חופשימקצה 10 ק"מ
אדםבן טולילהmale1969מקצה 10 ק"מ
שגיאגוטמןmale1970מקצה 10 ק"מ
מיכלגושציניfemale1970מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
זיויונהmale1970Run 2 Three לרוץ חופשימקצה 5 ק"מ
יעלקורנר אייזןfemale1972מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אריאללויmale1973Run2triמקצה 10 ק"מ
גורלישmale1973מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ערןבאומןmale1973מקצה 2 ק"מ
NivaSegev- Amzalegfemale1973מקצה 5 ק"מ
רוןגרליץmale1973מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רתםסלעmale1973מקצה 5 ק"מ
שיאלבלינגmale1973מקצה 10 ק"מ
רמיבן שושןmale1954מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
איריסשינבאוםfemale1974מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
SigalitVasermanfemale1974Run 2 Threeמקצה 10 ק"מ
אורןתמריmale1971מקצה 2 ק"מ
קרןדוקטורס מילר טויזרfemale1974מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אפרתשוהם ניסיםfemale1974מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
פנינהטלfemale1970מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
משהלויmale1970מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
חגיתפרייליךfemale1970מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שירליסופרfemale1971מקצה 10 ק"מ
אתיאהרונסוןfemale1970מקצה 2 ק"מ
GalitHadarfemale1971מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ורדקרייזמןfemale1971מקצה 10 ק"מ
ארזטלmale1971מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שגיאקלייןmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
offireizenmale1971מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עפרהיששכרfemale1971מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עדישמרmale1971מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אופירצומןmale1971INJERUNמקצה 2 ק"מ
חנישאלתיאלfemale1972מקצה 10 ק"מ
יוסיניסיםmale1971מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
YossiBmale1972מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עידןהרריmale1972מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
GilliAlon-Bittonfemale1972מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
חנןדהןmale1972מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
LilahFeldmanfemale1972מקצה 10 ק"מ
טלירותםfemale1972מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דנימשהmale1972מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שיריתאהרונסוןfemale1972מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שאדיחאטוםmale1987מקצה 5 ק"מ
ניבמורגנשטרןmale1989מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
סיוןשביטfemale1989מקצה 10 ק"מ
רעיהרובינובfemale1986מקצה 10 ק"מ
לישרפרחיfemale1991מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ליאורכץmale1990מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אדםפומרנץmale1991מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
הדררדיןmale1991מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אביבייךmale1988מקצה 5 ק"מ
רפאלליעוזmale1992מקצה 10 ק"מ
ספירפרחיfemale1993מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עידופולקmale1993מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אדםשמואלmale1992מקצה 2 ק"מ
נופראברהם-ששוןfemale1992מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גולןפרחיmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מירוןאליהmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
תומלמדmale1993מקצה 2 ק"מ
עופרכץmale1993מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יובלרבהוןmale1993מקצה 10 ק"מ
תמרסילברמןfemale1965מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
NatashaKorotinfemale1985מקצה 10 ק"מ
מיתראלאבfemale1994מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יוסיאמסלםmale1994מקצה 2 ק"מ
ינוןשרואניmale1994מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דניאלעזיזfemale1993מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נאוריעקובובmale1994GRC מועדון ריצהמקצה 10 ק"מ
בן אבישחםmale1995מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עדירותםfemale1996מקצה 2 ק"מ
שקדגלעדmale1995מקצה 5 ק"מ
אנהמראינזfemale1995מקצה 5 ק"מ
דורוןלויfemale1994מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
קרןתמריfemale1970מקצה 10 ק"מ
איתיבלומברגmale2/27/00נוב-19מקצה 5 ק"מ
NoaVakachifemale1996מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נועהרדיןfemale1995מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גיאהלויmale1995מקצה 2 ק"מ
עופרפולקfemale1996מקצה 2 ק"מ
יועדבר נויmale1999מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
לבנת הספי רזנוfemale1999מקצה 5 ק"מ
דורוןאליהmale1999מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אוהדברדיצסקיmale1996מקצה 5 ק"מ
נריהפרטושmale1996מקצה 5 ק"מ
יהודהארנהייםmale1996מקצה 5 ק"מ
נצרישיmale1996מכבי תל אביבמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
לינוייברקן אלגזfemale1995מקצה 5 ק"מ
נטעמגדלfemale1995מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יהונתןמליניאקmale1995מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רןרוביסהmale1995מקצה 5 ק"מ
עומרגלmale1996מקצה 5 ק"מ
עמרישפיראmale1996מקצה 5 ק"מ
עדירוזנבלטfemale1996מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עומרחנןmale1996מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עינברוטנרfemale1997מקצה 2 ק"מ
יעלשוהםfemale1996מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יובלחריףmale1996מקצה 2 ק"מ
אופיראטלינגרfemale1995מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נוישרעבי אלוניfemale1995מקצה 5 ק"מ
עמיתגולןfemale1995מקצה 2 ק"מ
עידיתאבןfemale1974מקצה 10 ק"מ
גליהדגןfemale1974מקצה 5 ק"מ
אורשפיצןmale1997ZONE3מקצה 5 ק"מ
אלוןשלאיןmale1997מקצה 5 ק"מ
שחרלויmale1998מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
OmerBen Zvimale2000מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ידידיהכהןmale1998תן לרוץמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אביבצימרמןmale2000מקצה 10 ק"מ
חמיאפרים ברקוביץmale1975מקצה 2 ק"מ
YuvalTsukranmale2000מקצה 2 ק"מ
וורןשטייןmale1975מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
קארןללוז אבוטבולfemale1961מקצה 10 ק"מ
NivGrossmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אופירשושניםmale1974מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מיכללויfemale1974Run2triמקצה 10 ק"מ
יהונתןלבנפוסmale1993מקצה 10 ק"מ
מייקלשוימרmale1959מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מיהגורןfemale1975מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
hadarkotlermale2000מקצה 5 ק"מ
רועיהרניmale3/16/00נוב-19מקצה 10 ק"מ
יובלפוגלmale2000מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גולידורוןfemale2000מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עפריאדריmale2000נוב-19מקצה 5 ק"מ
גילאדוטfemale2000מקצה 2 ק"מ
מאיהצרפתיfemale2000מקצה 5 ק"מ
גפןזורעfemale2000מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נדבטרייברmale2000מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מאיהאליהוfemale1975מקצה 2 ק"מ
חניתמשהfemale1975מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גלעדאסףmale2001נוב-19מקצה 2 ק"מ
מארקרוfemale2001מקצה 5 ק"מ
ולדימירפרולובmale1989מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
RoeiSchermanmale2004הפועל רצים בעבודה צה"למקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מוריזוהרmale2001נוב-19מקצה 5 ק"מ
רומיסחרmale2001מקצה 5 ק"מ
אלוןממןmale2004מקצה 5 ק"מ
עידובוקרmale2004מקצה 5 ק"מ
חייםנחוםmale1975מקצה 10 ק"מ
יוניבן סימוןmale1975מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מיכאלסולימןmale2002מקצה 5 ק"מ
נעהאטקס בן סימוןfemale1975מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נעהברגרfemale1975מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אוהדפינטוmale11/28/02מקצה 5 ק"מ
נוירוביסהfemale2004מקצה 2 ק"מ
רועיקפוןmale4/28/03מקצה 5 ק"מ
אדםויימןmale5/23/02מקצה 5 ק"מ
גלברקוmale2003מקצה 5 ק"מ
בנימיןבריידוmale2002מקצה 5 ק"מ
איתןגנוסרmale2004מקצה 5 ק"מ
ערןברדיצסקיmale9/20/03מקצה 5 ק"מ
מעייןסהרfemale2003מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אלמוגגיטליסfemale2003מקצה 5 ק"מ
רועישוורץmale2004מקצה 2 ק"מ
אסףוייזרmale2004מקצה 5 ק"מ
עדיפוגלfemale2004מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נטעסלעmale2004מקצה 2 ק"מ
אהרןטויטוmale2004מקצה 5 ק"מ
אלהזיוfemale2004מקצה 5 ק"מ
רפאלאבןmale2004מקצה 5 ק"מ
שחףאלוןmale2004מקצה 5 ק"מ
דותןאגמוןmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נועם מורכהןfemale2008מקצה 2 ק"מ
עדייניבfemale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ItamarDembomale2005מקצה 10 ק"מ
עומרויסוצקיmale2005מקצה 5 ק"מ
רותםטלmale2005מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עומרשורmale2005מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רייצ'לברינק הלויfemale1995מקצה 2 ק"מ
סולומוןאווקהmale2004מקצה 5 ק"מ
ברצורmale2005מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
איתמרשפיראmale2006אס. רמת השרוןמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מוטיזוננפלדmale1979מקצה 10 ק"מ
מאיהקרניfemale2006מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אלוןאלוןmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גלמשהmale2006מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יאירזלביץmale2006מקצה 5 ק"מ
גלייורןfemale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גלאשושmale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ליאלאליאסfemale2006מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
איתןתמריmale2006מקצה 10 ק"מ
מיקהאלון ביטוןfemale2007מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מתןגרליץmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עדיפרייליךmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ירדןגרוסmale2007מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
גלעדעמיתmale2007מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יונתןכוחןmale2007מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מעיןסלעmale2007מקצה 5 ק"מ
עלמהניסיםfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עינתשקדfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ענברבן מאירfemale2009קמ"שמקצה 2 ק"מ
ברקפזיmale2010Kamashמקצה 2 ק"מ
נועםקבלוmale2010Kamashמקצה 2 ק"מ
LeviaPartushe Sterlingfemale1977מקצה 2 ק"מ
אלמוגפרידmale2010מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רומיפרנסfemale2011Kamashמקצה 2 ק"מ
מורןקולומבוסmale2011Kamashמקצה 2 ק"מ
יעלהאפרים ברקוביץfemale2011Kamashמקצה 2 ק"מ
אריאלתמריmale2011מקצה 5 ק"מ
אביחיציזלינג male2012מקצה 2 ק"מ
נטלייונהfemale1976Run 2 Three לרוץ חופשימקצה 10 ק"מ
איתמר משההלויmale2012מקצה 2 ק"מ
נתןבן חמוmale1992מקצה 10 ק"מ
איאןסטרלינגmale1963מקצה 5 ק"מ
נגהליבנהfemale2011קמ"שמקצה 5 ק"מ
נווהדבדבניmale2011קמ"שמקצה 2 ק"מ
תמירליאורmale2011Kamashמקצה 2 ק"מ
אוריבאומןmale2012מקצה 2 ק"מ
מוטיזלביץmale1977מקצה 5 ק"מ
עמרקנטורfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
לירןבר יואבmale1977מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יוסישילוןmale1977מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
שלידודfemale1977מקצה 2 ק"מ
ויקטורימשציקובmale1987מקצה 10 ק"מ
נאורדנהmale1990מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ShanyBar-Yoavfemale1978מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
סמיוןיורייבmale1993מקצה 10 ק"מ
יונתןנתיבmale1978מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
חןסנטרfemale1979מקצה 10 ק"מ
גלעדמלרmale1979מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יובלוגנרmale1980מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
IftahLevymale1975מקצה 10 ק"מ
אליהאלמוגfemale1975מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אפרתכהןfemale1976GRC מועדון ריצהמקצה 2 ק"מ
LitalSomfemale1983מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דקלהדותןfemale1981מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מיריfridfemale1981מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
מורןנחוםfemale1981מקצה 10 ק"מ
GaliaNativfemale1953מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ארינתיבmale1953מקצה 5 ק"מ
נטעפדרמןfemale1982מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
יעקבהללmale1956ותיקיםמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נועהשווימרfemale1957ללא מועדוןמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
GilSegalmale1958מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ריבהאילןfemale1958מקצה 10 ק"מ
אתיוסרמןfemale1959מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
עמוסכץmale1959תושב משגבמקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נפתליזילברmale1959מקצה 10 ק"מ
שמשוןבורשטייןmale1959מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
קוביספקטורmale1960מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דינהגולןfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
LiliShlomifemale1961מקצה 10 ק"מ
יעקבאדלרmale1961מקצה 5 ק"מ
איציקישראלmale1961מקצה 10 ק"מ
אהודמגדלmale1962מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
דודענביmale1962מקצה 10 ק"מ
איתמרברטובmale1962מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
ורדרפפורטfemale1962מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
זיוגולןmale1962מקצה 2 ק"מ
שמעוןאבוטבולmale1962מקצה 10 ק"מ
יעלשמשfemale1962מקצה 10 ק"מ
אסףרוביסהmale1962מקצה 5 ק"מ
נועםרפפורטmale1962מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רמיאשושmale1962מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
חוהמגדלfemale1963מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
נוריתפולקfemale1963מקצה 2 ק"מ
רענןאהרונסוןmale1964מקצה 5 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
סיסיברטובfemale1964מקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
haimtzurmale1964אלתרמנסמקצה 5 ק"מ
זמירורדיmale1964Pardo run clubמקצה 10 ק"מ
עדיתפרימורfemale1965מקצה 10 ק"מ
דרורשפיראmale1965מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
רקפתרוביסהfemale1965מקצה 2 ק"מ
NivBargaimale1965מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
YigalBronnermale1966מקצה 2 ק"מ
אתימזוןfemale1967מקצה 2 ק"מ
RaniMargalitmale1966מקצה 10 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
הדסמורגנשטרןfemale1982BMSמקצה 2 ק"מ - תושב המועצה האזורית מטה יהודה
אביאלאליהmale1982מקצה 5 ק"מ
AturSamsmale1982מקצה 10 ק"מ
הללטלעזרmale1946מקצה 5 ק"מ
דורוןגורודצקיmale1948magic runnersמקצה 10 ק"מ