רשימת משתתפים במרוץ באר יעקב ה-4 ע"ש סמ"ר סלומון גברייה הי"ד

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
ולדימירדבוגובסקיmale1965משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
רעיהדבוגובסקיfemale1961משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
דבורהמיכאליfemale1983מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אברהםאשתהmale1972מקצה 10 ק"מ
יהודהדרורmale1966מקצה 5 ק"מ
חליאשכנזיfemale1983Up Running Teamמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
סמנימולהmale1978משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
פטריקלזמיmale1960מקצה 5 ק"מ
שרמיאןלזמיfemale1961מקצה 5 ק"מ
משהגרינברגmale1973מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אליעזררוביןmale1970מקצה 5 ק"מ
LiatYaffefemale1984רצים עם אבי - באר יעקבמקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עומרחוליmale1988מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
עמיתנחמהmale1988מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
כפיראמורבןmale1988מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
רחלקרחיfemale1989משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
גלשחרfemale1994מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
דבירסילמןmale1993מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
שנירםfemale1982משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
אוריהולצמןmale2006מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
יובלאברמוביץmale2002רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - חיילים
נועםגססהmale2002מקצה 5 ק"מ - חיילים
OrenShrikimale2001מקצה 5 ק"מ - חיילים
ארזבן אריהmale2002מקצה 5 ק"מ - חיילים
עדיבן עליזmale2002מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
מתןבן חמוmale2003מקצה 2 ק"מ - חיילים
ברקדנילוףmale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
נויה שלום female2005מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתמראהרוןmale2005מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
מאיהברדוגוfemale2006מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
לבונהשמחהfemale1985רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
GuyKurmayevmale2006מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתידוידובmale2006מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אגםגסולקר male2007מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אדירנפתליmale2007מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
עדןגסולקר male2009מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
איילתשחרfemale2009מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עמיתשחםmale2009מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתיפלגmale2008מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אוריעמוסmale2010מקצה 2 ק"מ
עופרייהונתןmale2010מקצה 2 ק"מ
Yonatan Sabagmale2010מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
נתנאל חנןmale2010מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
שליופזmale2010מקצה 2 ק"מ
אסףשרmale2010מקצה 2 ק"מ
ילישרmale2010מקצה 2 ק"מ
רןחמאניmale2010מקצה 2 ק"מ
יוניכהןmale1986מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
נועםבר-טלmale2010מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
ליאורלויmale2010מקצה 2 ק"מ
אלעדתרםmale7/15/10מקצה 2 ק"מ
נועםאהרוניmale2010מקצה 2 ק"מ
חוסאםג'רושיmale10/23/10מקצה 2 ק"מ
אורחסוןmale10/29/10מקצה 2 ק"מ
דביררומיmale2010מקצה 2 ק"מ
שירהכהןfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
דניאלסבגmale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
ליאבפרחיmale2011מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
רפאלעזיזהmale12/24/10מקצה 2 ק"מ
עמיתלויmale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
ידידיהליכטרmale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עמיתכהןfemale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
מתןבדנרmale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
נירגמליאלmale2011מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
ינאיפלגיmale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
גיליבן תורהfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
גיארוביןmale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עידוקבילוmale2011מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עוז כהןmale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
דביר כהןmale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
נויה כהןfemale2012מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
יאיררופאmale2012מקצה 2 ק"מ
אפקהרשקוmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
נועםקקובfemale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אגםבר-טלfemale2013מקצה 500 מטר עממי - תושבי באר יעקב
גיאפלדמןmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אפקגסולקר male2013מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עמיתפרנצסmale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עילאי אדותmale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
גיליגלסקיfemale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
רוניחייםfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אבישיקבילוmale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
דניאלהפילוסוףfemale2014רצים עם אבי באר יעקבמקצה 500 מטר עממי - תושבי באר יעקב
אנסטסיה שחרfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
תמרליכטרfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
סתיוכהןfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אופקגרוסmale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
תמרחביבfemale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
הילהחביבfemale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
Sean Feldmanmale2015מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עמיתאדותmale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עומרבר-טלmale2016מקצה 500 מטר עממי - תושבי באר יעקב
אדרצורmale2017מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אביגיל צורfemale2018מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
קוביכהןmale1967מקצה 10 ק"מ
שלומישחףmale1967מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
מנשהשעריmale1968רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתן ניסיםאוחנהmale1968רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
רםשגיאmale1968מקצה 10 ק"מ
דןסדןmale1968Dan’s Runners מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
איציקמור יוסףmale1969רצים עם אבי - באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
רפיבן חמוmale1972מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
SHIMONBEN ELImale1973מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
שחרפרנצסmale1973מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
דורוןאלוןmale1986רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ROYMERONmale1974מקצה 5 ק"מ
שרוןהיימןmale1974מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
איסראיצקוביץ male1974מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
ShaharGrosmanmale1971מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
‫מיכלברק‬‎female1971מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ronfrilingmale1971מקצה 5 ק"מ
דורוןקמיונרmale1971משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
גילפלגיfemale1971מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
דןרםmale1972מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
שלמהבהטmale1972משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
טליאמזלגfemale1972מקצה 10 ק"מ
EranHaimmale1972מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
נבילאלוליmale1975משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
ליאורמזרחיmale1987מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אליאורבשאריmale1986מקצה 10 ק"מ
AsafZambelmale1988מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אביאלקוביmale1987מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
קאתירומיfemale1984מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
ליטלאזאריfemale1987מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
שחףבן צביmale1987מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
נטליבן חמוfemale1988מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
מודישאברהםfemale1986מקצה 10 ק"מ
הלנה וורשבסקי כהןfemale1982מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עידןיוסףmale1989משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
נדבמירקיןmale1989רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אורשנקמןfemale1985מקצה 10 ק"מ
ZoyaKakovfemale1989מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אלינהפלקסfemale1984מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
תחיהפישרfemale1990מקצה 10 ק"מ
האדילאלעגוfemale1991רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
ישעיהוגלבועmale1990משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
israelitzhakovmale1992מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
סוזיפנקרfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
רביבדבוגובסקיmale1993משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
אולגהשפיגלfemale1981מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
יהודהיאלוmale1981מקצה 10 ק"מ
יאנהרזניק חוטובליfemale1989רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
מלדהגובזהmale4/25/76נבחרת משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
טספידמקהmale1982משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
יהודהנחמיאסmale1980משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
shirancohenfemale1998מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עופררופאmale1980מקצה 2 ק"מ
רביעעבדאל חיmale1993מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
שחרטלfemale1995רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אלכסנדרגונצרובmale1979משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
רומןבוגורדmale1977משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
לאונידשפיטלניקmale1966מקצה 5 ק"מ
יוסיבן חמוmale1978מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ליאתחביבfemale1978מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אמילשמחנmale1986מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אולגהאברמוביץfemale1989רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
ורדמרוןfemale1975מקצה 5 ק"מ
יוסףג'ורג'יmale1998מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
לריסהבבוכהfemale1987מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
גיאארמהmale1985מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אלכסקגנוביץmale1990משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
SashaJebrakfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אמירערדmale1975מקצה 10 ק"מ
כפירסנדז'יבסקי male1975מקצה 10 ק"מ
קרןסנדז'יבסקי female1975מקצה 10 ק"מ
ענרשגיאmale1975מקצה 5 ק"מ
יניבשפיטלניקmale2000מקצה 5 ק"מ
ויטליפפוביץmale1980שירות בתי הסוהרמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ננסי דבורהלויfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
סימהסרוסיfemale1975רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
שרוןאורלובצקיfemale2002מקצה 2 ק"מ - חיילים
מישללויןfemale2002מקצה 10 ק"מ - חיילים
אנטוןסיומיןmale1984מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
ליטלאטיאסfemale2004מקצה 2 ק"מ - חיילים
אסלאםעבד אלחיmale2005מקצה 5 ק"מ
דמיטריאוזברובmale2000מקצה 10 ק"מ
AlexeyJebrakmale1993מקצה 10 ק"מ
אסנקאואקאלmale1990ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ילנהשחרfemale1977מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
StavOrelmale2004מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
בועז שחרmale1978רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
רזבליצרmale2006מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
עופרקבילוmale1978מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ברהנוטקלהfemale1996מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אברהם איאל male2003מקצה 2 ק"מ
נריפילוסוףmale1978רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
Alvina MariaZuyansfemale2004מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אסףפריינדליךmale1978רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
מאיהסקלדניקfemale2008מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
דניאלסקלדניקmale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עדיגמליאלmale1978מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אורירוביןmale1978מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
עומרנחוםmale2010מקצה 2 ק"מ
איגורנמצ׳יןmale2007מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ShalevRubinsteinmale2003מקצה 10 ק"מ - חיילים
איתי בלוmale2009מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
שקדהרשקוfemale2008מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
גילגלmale1976רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
יובלמרשmale2004מקצה 10 ק"מ - חיילים
מירבשלוםfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אלהחייםfemale2008מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
עידוחביבmale2009מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עילידקלmale2008משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
אביבליפץmale2009eligezמקצה 5 ק"מ
נועםדורותmale2008מקצה 2 ק"מ
ריקיהנדיןfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
גליתויזלfemale1977משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
הראלהולצמןmale2009מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
הראליצחקmale2009מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
עילידהרי male2009מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
עינתרפפורטfemale1976רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
נהוראיצבאגmale11/30/09מקצה 2 ק"מ
גיאברוךmale5/21/10מקצה 2 ק"מ
איליימזרחיmale2010מקצה 2 ק"מ
אושרעגייבfemale2010מקצה 5 ק"מ
גידיבן דורmale2/17/10מקצה 2 ק"מ
דותןחורבmale2010מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אילאינחמיאסmale2010משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
עמיתברנרfemale2010מקצה 2 ק"מ
ארזפנקרmale1976מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
יהליאוזןmale6/14/10מקצה 2 ק"מ
גיאמורmale2010מקצה 2 ק"מ
אלירןאוחיוןmale6/26/10מקצה 2 ק"מ
מיכאלפריאנטיmale2010מקצה 2 ק"מ
אופקכהןmale2010מקצה 2 ק"מ
גיאאדטוmale5/23/10מקצה 2 ק"מ
מיכאלנימניmale2010מקצה 2 ק"מ
מאורשטריתmale11/14/10מקצה 2 ק"מ
מיריכתרfemale1976משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
נועםטלmale2011יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
אלמוגברדוגוmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתמר משההלויmale2012מקצה 2 ק"מ
אליאבבן חמוmale2011מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
זהרכלאףmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אוראלשמחהfemale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עומריעוזרmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתישם טובmale2012מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתמרמושיאקובmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
מתןפזmale2012מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אוריסקלדניקmale1977מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
דותןטלmale2012יוחננוף רחובותמקצה 2 ק"מ
סיגלברנרfemale1977מקצה 5 ק"מ
חןיוחליסfemale1977מקצה 10 ק"מ
דניאלקטייבmale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
יובלכהןfemale2013מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אורןדוידוףmale1977מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ירדןשמחהfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
דיהסיומיןfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אור דודטרגןmale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
איילהברדוגוfemale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
דניאלפלקסmale2013מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
מיקהנפתליfemale2014מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
נועםפלדמןmale2014מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אריאלאשכולmale1977מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אדלבן חמוfemale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
מתןקטייבmale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
גיאקופרשטייןmale2015מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אמילירוזנפילדfemale1993Adidas Runners Tel Avivמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
kfirnaftalimale1977מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אוריסבגmale2016מקצה 500 מטר עממי - תושבי באר יעקב
קרןבזרקfemale1977רצים עם אבי באר יעקבמקצה 2 ק"מ
שרישם טובfemale1977מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
אילןסבגmale1978מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עמיתיוזוקmale1977הפועל רצים בעבודה תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
חואקיןצ'רקmale2005מקצה 10 ק"מ
נסיהאיצקוביץ female1985מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
חןסנטרfemale1979יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
טליהאריאליfemale1978מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתיחורבmale1978מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אורןקרלמןmale1979מקצה 2 ק"מ
MeitalCohenfemale1979רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
מיטל וסרשטייןfemale1978מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
דודואזולאיmale1979מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ניברזmale1979רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
מאיהסולטןfemale1984רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
רוניפרלmale1985מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
נטליגצלטרfemale1985רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ
נירמורmale1985רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
יניבפרנסהmale1985מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
גלעדעוזרmale1979מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
איילגסולקר male1980מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
עידוהרניק בר שבתאיmale1980אבא פגוםמקצה 10 ק"מ
הגרברfemale1983מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אליאורחפיףmale1976משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
בן אליטליfemale1976מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
YossiOhanamale1983מקצה 10 ק"מ
ChenRosenfeldfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
מאיראמורבןmale1983מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
נירגלסקיmale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
NaorEin KANIELmale1983מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אמיראזאריmale1984מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
שלומיתמוזסfemale1984מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אריקצורmale1983מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
מנדי חליליmale1983מקצה 10 ק"מ
עידןשטרןmale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אסףטמירmale1980משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
מיכלאברהםfemale1980GRITמקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
FannyDrorifemale1980מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
DanitBar -Davidfemale1980מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
מורסבגfemale1980מקצה 500 מטר עממי - תושבי באר יעקב
אמירחנןmale1981מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
נועהרייסיןfemale1983רצים עם אבי באר יעקבמקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
דנהאדות female1983מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
dganitdganit frigfemale1981רצים עם אבי באר יעקבמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
שלומיהרושmale1981משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
רןמעיןmale1983מקצה 10 ק"מ
OdedManzourmale1981תעשייה אוויריתמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
מיטלפינקלשטיןfemale1981מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
אשרפסטרנקmale1951מקצה 5 ק"מ
ניסןעוזmale1981משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
רוניבועזfemale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ShaiFeldmanmale1982RUN4FUNמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
ענתגרוסfemale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
איתיכהןmale1982מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
אהרןקהת לויmale1955משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
דליהאלחררfemale1955משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
עמייקרmale1957מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
מאירגולדשטייןmale1960GRITמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
שבתאיעובדיהmale1960משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
יעקבפינגרmale1961מקצה 5 ק"מ
איריתבן שלוםfemale1961 GRC מועדון ריצהמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
ליאורהרופא עובדיהfemale1967משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
איציק ישראלmale1961מקצה 10 ק"מ
אוריקירשנבויםmale1963מקצה 5 ק"מ
אריהפלגmale1963משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
יובל שילדרמןmale1964מקצה 10 ק"מ
נועהליקבורניקfemale1964יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
סגללעניmale1964משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
ErezKrigelmale1965מקצה 10 ק"מ
שמוליקפזmale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
ניבכלאףmale1982מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
רועילויmale1982מקצה 2 ק"מ - תושבי באר יעקב
איתיוסרמןmale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
ARIELFISHERmale1982מקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
PhilipGordonmale1962רצים עם לורנסמקצה 10 ק"מ
בקישאולfemale1982רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
רוניתיצחקיfemale1982מקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
יעקבזפראניmale1983משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ
אברהםליכטרmale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
לירוןלבהר טרגןfemale1982מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
אדוהקטייבfemale1984מקצה 1.2 ק"מ עממי - תושבי באר יעקב
רעותאשכנזיfemale1984GRITמקצה 10 ק"מ - תושבי באר יעקב
NofarMaromfemale1984רצים עם אבי באר יעקבמקצה 5 ק"מ - תושבי באר יעקב
שלמהעובדיהmale1951הפועל רצים בעבודה אלישראמקצה 5 ק"מ
יצחקאופקmale1947מקצה 5 ק"מ
שחףשוקרmale1989משטרת ישראלמקצה 5 ק"מ