רשימת משתתפים במרוץ מזכר בתיה 2022

שם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהאגודהמקצה
אילנהמרלין אלהררfemale1974EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ולדימירדבוגובסקיmale1965משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
רעיהדבוגובסקיfemale1961משטרת ישראלמקצה 10 ק"מ
ג'ודייקר - צויבלfemale1972ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אבימלץmale1970מקצה 5 ק"מ
ליאהסופינוfemale1966EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
רוניליבזוןfemale1978מקצה 10 ק"מ
ויקטורניניוmale1956רצי השפלהמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
גיאאברmale1971מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יונתןקובלmale1957רצים עם יונתןמקצה 10 ק"מ
דורוןהוסיאוסקיmale1972מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
ברהןבלטהmale12/15/71שרות בתי הסוהרמקצה 10 ק"מ
פטריקלזמיmale1960מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שרמיאןלזמיfemale1961מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
varditgrosmanfemale1969EzeRunמקצה 10 ק"מ
בועזבילגוריmale1981ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ
RanNavehmale1985EzeRunמקצה 10 ק"מ
שחףשוקרmale1989מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ליטלקרניfemale1989מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דורשלוםmale1990מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
לירןנעיםmale1991EzeRunמקצה 10 ק"מ
עידוששוןmale1996מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
כפירחיימובmale1998מקצה 5 ק"מ
גדעוןליבזוןmale1941מקצה 5 ק"מ
yuvalmenagedmale2000השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ
גלעדדויטשמןmale2003מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אריאלליבזוןmale2003מקצה 10 ק"מ
אריאלאלמוגmale2003מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
טלדיבוןmale2005מקצה 5 ק"מ
עומרהורוביץmale2004מקצה 5 ק"מ
EyalAbermale2006מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נמרודסלביןmale1985מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
תומריהב מלץmale2006מקצה 5 ק"מ
אוריאלתרמןmale2007Seroya Teamמקצה 5 ק"מ
מאור חוטרmale2007מקצה 5 ק"מ
אוריחןmale2014מקצה 2.1 ק"מ
רענןשלוmale2008מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
פלגיהבmale2008עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ
רותםכהןmale1983מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מיקההמילטוןfemale2008מקצה 5 ק"מ
יואבבר-גדmale2008מקצה 5 ק"מ
יוליגלזרfemale2009EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שגבישורוןmale2009מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אגםסגלmale2009ללא מועדוןמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נטעלנדוfemale2009מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
זיושלוmale2010מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שלומיתשוכלטרfemale1986מקצה 10 ק"מ
עדיברמןfemale2010מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
אוריהפיקסלרmale2010מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ליאלבן שלוםfemale2010מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אליההמטmale2010מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עידןפחימהmale2010עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ
סיוןוסרמןfemale2010מקצה 2.1 ק"מ
עידובלטmale2011EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יהבסולימןfemale2011מקצה 2.1 ק"מ
עמיתרשףfemale2011מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
רואי-אברהםברקmale2011מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
גילבן דוריmale1966מקצה 5 ק"מ
אליהורצברגרmale2012מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יואבאברmale2012מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אמרימלכיmale2012energyמקצה 2.1 ק"מ
הראל ניראלהררmale2012EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מרוםחלבהmale3/17/13אנרג'ימקצה 2.1 ק"מ
נחשוןארזmale1968EzeRunמקצה 10 ק"מ
אברהםליבזוןmale2015מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
שירה ישמרניfemale2014מקצה 2.1 ק"מ
נטעכהן פריראfemale2015מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
יובלאוחנהmale1967EzeRunמקצה 10 ק"מ
רוםאיכלרmale2016EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דנהסלביןfemale2016מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
אלדדדפדיmale1966השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ
טליהכהן פריראfemale2018מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
קוביכהןmale1967מקצה 5 ק"מ
אדםסלביןmale2018מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
ערןלנץmale1967מקצה 10 ק"מ
אסנתמנדלאויfemale1967EzeRunמקצה 10 ק"מ
חגיברקmale1968מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
הראלבדוסיmale1968מקצה 10 ק"מ
טליהשרביטfemale2020מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
ורדמושקטל פרוכטמןfemale1967EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
תמייפרח female1968EzeRunמקצה 10 ק"מ
אוריאלטמןmale1969יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
שלומיבסווmale1968מקצה 10 ק"מ
‫עזרלוי‬‎male1969EzeRunמקצה 10 ק"מ
אוריתאהרוןfemale1969מקצה 10 ק"מ
אילוןארקיןmale1969E-sports.מקצה 10 ק"מ
ערןצ'רניmale1969Run with Eranמקצה 10 ק"מ
איילקהאmale1969מקצה 10 ק"מ
איציקבן שטריתmale1969מקצה 10 ק"מ
ארזלנדוmale1970מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
OmerTzurfemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ענתקליפרfemale1970מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דבסולומוןmale1970מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
GeulaMizrahifemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
איילתיעקובןfemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דןמרדכיmale1972מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
GalitRiffemale1972EzeRunמקצה 10 ק"מ
תומרלנדוmale1973מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שושבשאריfemale1974EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נמרודקצירmale1974מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מתניהצונץmale1974ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
SigalitVasermanfemale1974Run 2 Threeמקצה 2.1 ק"מ
דוריתבן-בוחרfemale1974EzeRunמקצה 10 ק"מ
חגיתשהםfemale1974ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
חיים שלמהmale1974מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דליהשטריתfemale1974מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
AmielAvnymale1974מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
טל ואריאלהדסmale1974מקצה 5 ק"מ
OritAlfassifemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ
תמירורמוסmale1970מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מיכלגוז'נסקיfemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ
אביחי בלומברגרmale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
EyalBiranmale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נועהברfemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
רעותליבמןfemale1970EzeRunמקצה 10 ק"מ
MJ23male1970מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יזהרבר-גדmale1971מקצה 5 ק"מ
מרגליתגילעדfemale1971יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אליעזרורצברגרmale1971מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
גיליעישmale1971מכ. השגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
DvirGanormale1971השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ
ישיהורוביץmale1971מקצה 5 ק"מ
ישידויטשמןmale1971מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
גיאשריפטmale1971מקצה 5 ק"מ
הדסקופרברגfemale1971EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
חמוטלדויטשמןfemale1971מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
רונןברקmale1972מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אביבקוליןmale1972מקצה 10 ק"מ
יפעתדיבוןfemale1972מקצה 5 ק"מ
תומרנחוםmale1972EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
תומרקשתmale1973EzeRunמקצה 10 ק"מ
ShirlyShirumfemale1972EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יעלציוןfemale1972EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שחרמצאmale1973מקצה 10 ק"מ
תומרסגלmale1972ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
קרן פינקfemale1979מקצה 10 ק"מ
חניגלזרfemale1987EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
לאהבוגוסלבסקיfemale1986Tsaff&Goמקצה 10 ק"מ
MoshikoShiryonmale1986מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יואבכץmale1949מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ויקטור אדלשטיין male1963EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
LioraKorenfemale1984מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 5 ק"מ
מירירובינסון פלדfemale1982מקצה 10 ק"מ
סילביהורמןfemale1984EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
לודהסופרfemale1976מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יאנהפורמןfemale1987מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שנימושקטל פרוכטמןmale1993EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ערןטימסיתmale1979מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
רוןזכריהmale1994השגים מערב ראשל"צמקצה 10 ק"מ
דיווידרודריגזmale1968מקצה 10 ק"מ
לאונידשפיטלניקmale1966מקצה 5 ק"מ
נטליאורבךfemale1986מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מירהרוזנפלדfemale1978יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אוהדעציוןmale1996מקצה 10 ק"מ
גליתחייםfemale1978EzeRunמקצה 5 ק"מ
מאוראסרףmale1995מקצה 5 ק"מ
נועהשפונגיןfemale1979מכ. השגים ראשל"צמקצה 5 ק"מ
סופוליקרfemale1976מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אליענהחלפיfemale1974מקצה 5 ק"מ
יפיתבן חביבfemale1975ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ינוןליבזוןmale1974מקצה 10 ק"מ
עופרברמןmale1975מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
רזזמירmale1975ORNA אימוני ריצה וכושרמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דודבסידןmale1975מקצה 10 ק"מ
יוסידגןmale1975EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יניבשפיטלניקmale2000מקצה 5 ק"מ
גילינחוםfemale2001מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נימרוד המילטון male1975EzeRunמקצה 2.1 ק"מ
יעלליבזוןfemale2001מקצה 5 ק"מ
KatiaNadivfemale1978מקצה 10 ק"מ
ענתמוסנקוfemale1975מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
איתיאושרmale2007עוצמה גדרהמקצה 5 ק"מ
גונישטמרfemale1983מקצה 5 ק"מ
יונתןליבזוןmale2005מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
ערןשוורץmale1979מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ליזה יעישfemale1998מקצה 5 ק"מ
EyalBermanmale1978מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 5 ק"מ
גלעדשוהםmale1979מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
חגידויטשמןmale2006מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עלמהשרביטfemale2017מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
יהלי שרביט female2014מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
הודיהפיקסלרfemale2006מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
איתי ייניmale2007מקצה 5 ק"מ
איתןבן בוחרmale2009מקצה 5 ק"מ
יונתןשריפטmale2008energyמקצה 5 ק"מ
עמיתזריהן male2007מקצה 5 ק"מ
אדרשפרmale2010מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אוריאלזמיריmale2008מקצה 2.1 ק"מ
מיטלעשורfemale1976EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דודסנטוריmale1980מקצה 10 ק"מ
מיכאלליבזוןmale2008מקצה 10 ק"מ
נוחטאובmale2009מקצה 5 ק"מ
שילתישראלfemale2009מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
מאיהשלוfemale1976EzeRunמקצה 10 ק"מ
MeiravEichlerfemale1977EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
גליתבלטfemale1977EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מירבכהןfemale1976מנהל ההספקה-כללית שירותי בריאותמקצה 10 ק"מ
גיאעשורmale2010EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דנההוסיאוסקיfemale2010מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
נטעורצברגרfemale2010מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יובל רואשmale2011מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
גיא ישרmale2011EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נועהבן בוחרfemale2010מקצה 2.1 ק"מ
הראלהייציןmale1976EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עידןטימסיתmale2011מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אילוןברמןmale2012מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
רונהשטיינמץfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שי-ליכהןfemale2012מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אליהזמיריmale2012מקצה 2.1 ק"מ
בןמגורmale2012EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אביתרשגיאmale2011מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
שירהענתיfemale2012מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
איתמרהמילטוןmale2012מקצה 2.1 ק"מ
ArikYasharmale1977EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מוריהליבזוןfemale2013מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
yonahseiferasmale2000מקצה 5 ק"מ
אלוןכהן פריראmale2013מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
דניאלענתיfemale2014מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
שקדגרינברגfemale2013energyמקצה 2.1 ק"מ
איילמרדכיmale2013מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
באריפיקסלרmale2013מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אלהסלביןfemale2013מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
עמיתרחמיםmale2010energyמקצה 2.1 ק"מ
אורןנדיבmale1977מקצה 5 ק"מ
טלשלוfemale2014מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אילאבניmale2014מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
אריאלגלזרmale2013EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שקדורמןmale2013מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שיברמןfemale2014מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
אלהפריימןfemale2015מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
NoamReshefmale1977מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
בארישגיאmale2015מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
משהסלמוןmale1977EzeRunמקצה 5 ק"מ
אלהשגיאfemale2017מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
שרהעמרfemale1977EzeRunמקצה 10 ק"מ
ItzhakYolesmale1977מקצה 10 ק"מ
יאירפיקסלרmale1978מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
חןסנטרfemale1979יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
שמואלפזmale1949Freeמקצה 5 ק"מ
לימורביצ׳צ׳וfemale1978מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מורן המילטון female1978EzeRunמקצה 5 ק"מ
מיכלסאסיfemale1978EzeRunמקצה 10 ק"מ
ידידיהעציוןmale1978מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
NiliAlushfemale1978מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
IlanitMagorfemale1979EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
OfirEscharmale1981מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אסףבן דודmale1978מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מיטלחסידfemale1979מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
ShaiFingerhutmale1979EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עובדחןmale1979מקצה 2.1 ק"מ
ניצןישורוןmale1979מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מלכיגוליברודהfemale1985EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אביבישראליmale1979EPRCמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ליאתגבעfemale1980EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עידוהרניק בר שבתאיmale1980אבא פגוםמקצה 10 ק"מ
רותםשגיא שטיינמץfemale1983Run 2 Three לרוץ חופשימקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עינתדולב הדסfemale1976מקצה 5 ק"מ
אתיבן שמואלfemale1976יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
מיכלסודריfemale1976EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עינתטופזfemale1976מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ירוןחייםmale1976EzeRunמקצה 5 ק"מ
לילךקונציצקי female1976מקצה 5 ק"מ
אביעזרמרינבךmale1976מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יעלנמטfemale1976מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
YossiOhanamale1983מקצה 10 ק"מ
מיכלסגלfemale1976ללא מועדוןמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נועהשלוfemale1984מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
רעותאיילfemale1982מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נתיגלזרmale1982EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יונתןקודישmale1983מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שימריתישמרניfemale1985מקצה 2.1 ק"מ
אוהדיצחקmale1983מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אילורמןmale1983EzeRunמקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
גלעדשגבmale1983מקצה 10 ק"מ
מנדי חליליmale1983מקצה 10 ק"מ
הדסמיכהfemale1980EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
קרן אופיר פולק female1980EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
EranZuckermale1980השגיםמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
EliSabanmale1980EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אמיראברהמיmale1981מקצה 10 ק"מ
יעקבלשםmale1980מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אוריתזקןfemale1981מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
טלפלג שגיאfemale1981מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
נימרודבן שושןmale1981מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אריקגולדשטייןmale1981מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עדיבן דודfemale1981מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
YoniCohenmale1981מקצה 2 ק"מ תושב מזכרת בתיה
LironMailik-haimfemale1981EzeRunמקצה 10 ק"מ
איתיבן שלוםmale1982מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
לריאקרmale1947רצי השפלהמקצה 10 ק"מ
יפתחשגיאmale1981מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
עודדגפניmale1950מקצה 10 ק"מ
איתמרפרכטרmale2011energyמקצה 2.1 ק"מ
שחררוזנפלדmale1982יוחננוף רחובותמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שושיגבאיfemale1957EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
עינתכספיןfemale1957EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
שמעוןבן שושןmale1959יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
יוסימורדmale1958חצור הגליליתמקצה 5 ק"מ
נפתליזילברmale1959מקצה 10 ק"מ
HaimZairmale1959מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
דינהגולןfemale1960גמאני רצהמקצה 5 ק"מ
יעקבפינגרmale1961מקצה 5 ק"מ
אורנהחייקיסfemale1961EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
איציק ישראלmale1961מקצה 10 ק"מ
רונישלוםmale1962מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ענתזינגר פינקלשטייןfemale1962EzeRunמקצה 10 ק"מ
אוריקירשנבויםmale1963מקצה 5 ק"מ
גליהכספיfemale1964EzeRunמקצה 10 ק"מ
איציקלויmale1964מקצה 10 ק"מ
אילןלוטןmale1963מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אורליפרסfemale1964מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
נועהליקבורניקfemale1964יוחננוף רחובותמקצה 10 ק"מ
אלוןסעתיmale1965מקצה 10 ק"מ
ליפאשמוכרmale1949מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
איילהשלוםfemale1965מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
רןששוןmale1965מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
SusieToledanofemale1965EzeRunמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
אורנהאלפנדריfemale1965EzeRunמקצה 10 ק"מ
שושיאיילfemale1965EzeRunמקצה 5 ק"מ
ראובןברקmale1965מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
פזיתשבתאיfemale1982גמאני רצהמקצה עממי - ללא מדידת זמנים
שירןרקחfemale1982מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
יעללשםfemale1982EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
YaelAnati-Bermanfemale1982מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
מורןחלפוןfemale1982EzeRunמקצה 10 ק"מ
ענבלדבושfemale1982EzeRunמקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
ישראליולסmale1956מקצה 10 ק"מ
הדס כהן פריראfemale1982מקצה עממי - ללא מדידת זמנים
הדסבן ארויהfemale1983EzeRunמקצה 5 ק"מ
ירדןפריימןfemale1984גמאני רצהמקצה עממי - ללא מדידת זמנים
אודט הר לבfemale1959השגים מערב ראשל"צמקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה
משהרוסמןmale1955מקצה 10 ק"מ תושב מזכרת בתיה
יצחקאופקmale1947מקצה 5 ק"מ תושב מזכרת בתיה